وحشت روی صحنه تئاتر!
نمایش «اعتقاد» در ژانر وحشت روی صحنه خانه نمایش دا می رود.