وزیر امور خارجه پاکستان: مسئله افغانستان راه حل نظامی ندارد
وزیر امور خارجه پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل گفت هیچ راه حل نظامی برای مسئله افغانستان وجود ندارد و پاکستان همچنان از یک فرآیند صلح افغان محور حمایت می‌کند.