وستر – در انتظار واپسین انسانبا توجه به روند جاری، اکنون جهان بیش از هر زمان دیگری در راستای تحقق زمینه‌های ایجاد جامعه‌ مهدوی گام برمی‌دارد. رویدادهای چند‌ساله‌ اخیر در خاورمیانه، خود نشانی آشکار از عینیت‌یافتن علامات و نشانگان و زمینه‌های شکل‌گیری مدنیت خدامحور مهدوی در پایان تاریخ است.