وضعیت جوی استان قم ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
آسمان استان قم، امروز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ ابری است.