وضعیت جوی روز پنج شنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۶ استان فارس
مدیر کل اداره هواشناسی فارس، آسمان استان را صاف پیش بینی کرد.