وضعیت جوی روز یکشنبه ۵ فروردین ماه ۱۳۹۶ استان فارس
مدیر کل اداره هواشناسی فارس، آسمان استان را قسمتی ابری پیش بینی کرد.