وضعیت سفید ابتلا به بیماری کشنده «سل» پس از ۴۰ سال در کشور/ وقتی ایران در زمره کشورهای پیشرو در کنترل یک بیماری مسری قرار می‌گیردوضعیت سفید ابتلا به بیماری کشنده «سل» پس از ۴۰ سال در کشور/ وقتی ایران در زمره کشورهای پیشرو در کنترل یک بیماری مسری قرار می‌گیرد