وقتی بازار عینک در ایران،توسط خارجی ها قبضه می شود
عدم ورود ایران به حوزه تولید عینک،فضای مساعدی را برای سودجویی فزاینده خارجی ها در این بخش فراهم ساخته است.