وقوع زمین لرزه هفت ریشتری در پاپوآ گینه نو
مرکز زلزله نگاری آمریکا از وقوع زمین لرزه هفت ریشتری در پاپوآ گینه نو نیوز داد.