پارلمان اروپا خواستار تشدید کنترل بر سرمایه گذاری‌های چین است
در پی نگرانی‌های فرانسه، آلمان و ایتالیا از فعالیت‌های تجاری چین در کشور‌های اروپایی نمایندگان پارلمان اروپا خواستار تشدید کنترل بر سرمایه گذاری‌های چین در کشور‌های عضو این اتحادیه شدند.