پاس گل سامان قدوس روی گل اول آمیان به کان + فیلم
اولین گل آمیان در برابر کان با پاس سامان قدوس به ثمر رسید.