پاس گل علی قلی زاده برای شارلوا در دیدار با موسکرون +فیلم
نخستین گل شارلوا در دیدار با موسکرون با پاس علی قلی زاده به ثمر رسید.