پایداری جو هوای خوزستان تا ۳ روز آینده
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: جو کنونی هوای استان تا ۳ روز آینده پایدار خواهد بود.