پرداخت جدی به مسئله آب شرب روستا‌ها
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان گفت:موضوع آبرسانی به روستا‌ها به صورت جدی و جهادی دنبال می‌شود.