پرداخت مستمری به حساب ۲۸ هزار سرپرست خانوار مددجو
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر از پرداخت ۲۶ میلیارد تومان مستمری به حساب ۲۸ هزار و ۳۱۸ سرپرست خانوار مددجو در چهار ماهه نخست امسال نیوز داد.