پرداخت ۵ میلیارد تومان تسهیلات خشکسالی به عشایر لرستان
مدیرکل امور عشایر لرستان از پرداخت ۵ میلیارد تومان تسهیلات ماده ۱۰ و ۱۲ خشکسالی به عشایر لرستان نیوز داد.