پرداخت ۷۵ میلیاردی مطالبات کلزاکاران مازندران /پرداخت مابقی مطالبات کلزاکاران بزودی
۷۵ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان کلزاکار مازندرانی از سامانه خرید تضمینی بانک عامل پرداخت شد.