پرواز‌های شنبه ۲۴ شهریور ماه ۹۷ فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز
برنامه پرواز‌های فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز را از باشگاه وستر فارس مشاهده کنید.