پرواز جنگنده فوق پیشرفته چینی + فیلم
چین جنگنده نسل پنجمی خود را از حالت آزمایش به حالت خدمت در نیروی هوایی درآورده است.