پرواز زیبا اما ترسناک گدازه‌های آتشفشان + فیلم
کوهی در مجمع‌ الجزایر هاوایی پس از ۱۷ سال سکوت، فوران کرد.