پرونده تحصیلی رانتی "حسین فریدون" و دفاع از رساله دکتری!
برادر رئیس‌جمهور قرار است فردا از رساله دکتری خود با عنوان “گفتمان عدالت در سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ چالش‌ها و دستاوردها” دفاع کند.