پزشکان در حیرت بیماری این مرد جوان مانده‌اند +تصاویر
پیشرفت بیماری نادر و غیرعادی جوانی که چهره او باعث وحشت عموم شده است، پزشکان را نیز متحیر کرد.