پشت‌پرده انگیزه برخی کشورهای اروپایی برای حفظ برجام + فیلم
برجام از دیدگاه اروپایی ها یکی از موفقیت های بین المللی در عرصه سیاسی محصوب می شود.