پوگبا : ما هوادار می خواهیم نه تنها تماشاگر گیم


پوگبا : ما هوادار می خواهیم نه تنها تماشاگر گیم

پل پوگبا، ستاره جوان تیم ملی فرانسه مدعی شد هواداران فرانسه انتظار زیاد از حدی دارند.پوگبا گفت: “من نمی دانم انتظار مردم چیست؟ آیا می خواهند ما در هر دیدار با ۵ یا ۲۰ گل پیآنلاین شویم؟ در این رقابت ها تنها صعود کردن به مرحله بعد مهم است. ما نیاز داریم همه کنارمان باشند و تماشاگران تیم ملی فرانسه نیز یار دوازدهم ما باشند. ما هوادار می خواهیم نه تنها تماشاگر گیم. انگار فقط اگر سرمربی از بین هواداران انتخاب می شد آنوقت حمایت ها بیشتر بود.
هدف ما صعود از گروه به عنوان صدرنشین بود و از نظر من هدف همه ما باید مشترک بوده و همین باشد.”

پوگبا : ما هوادار می خواهیم نه تنها تماشاگر گیم


پوگبا : ما هوادار می خواهیم نه تنها تماشاگر گیم

پل پوگبا، ستاره جوان تیم ملی فرانسه مدعی شد هواداران فرانسه انتظار زیاد از حدی دارند.پوگبا گفت: “من نمی دانم انتظار مردم چیست؟ آیا می خواهند ما در هر دیدار با ۵ یا ۲۰ گل پیآنلاین شویم؟ در این رقابت ها تنها صعود کردن به مرحله بعد مهم است. ما نیاز داریم همه کنارمان باشند و تماشاگران تیم ملی فرانسه نیز یار دوازدهم ما باشند. ما هوادار می خواهیم نه تنها تماشاگر گیم. انگار فقط اگر سرمربی از بین هواداران انتخاب می شد آنوقت حمایت ها بیشتر بود.
هدف ما صعود از گروه به عنوان صدرنشین بود و از نظر من هدف همه ما باید مشترک بوده و همین باشد.”