پیروزی پرسپولیس حاجی خوش مهاباد مقابل شهرداری ارومیه
تیم پرسپولیس حاجی خوش مهاباد مقابل صدرنشین رقابتهای لیگ برتر استان به برتری رسید.