پیروی از قرآن، راه نجات بشر
امام ‌جمعه موقت گرگان گفت:انسان باید سخن قرآن رابشنود ودر زندگی تقوی پیشه کند.