پیش بینی افزایش ۶ برابری برداشت کلزای هرمزگان
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از افزایش ۶ برابری برداشت کلزا نیوز داد.