پیش بینی برداشت ۳۲۶ تن زرد آلو در مهاباد
از هر هکتار باغ زرد آلو در مهاباد به طور متوسط یک تن محصول برداشت می‌شود.