چاقی معضل کودکان امروز ما
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان گفت: امروز معضل کودکان ما چاقی است و ایجاد فرهنگ درست تغذیه کودکان نیاز به عزم ملی دارد.