چاووش اوغلو: می‌خواهیم مانند سایر کشورها با ما رفتار شودوزیر امور خارجه ترکیه در وین گفت می خواهیم مانند دیگر کشور‌ها با ما رفتار شود.