«چاپ بیروت» به زودی منتشر می‌شود
داوودی گفت: مجموعه شعر جدیدم با عنوان «چاپ بیروت» هم اکنون مراحل آماده سازی را طی می‌کند.