چرا مردم ژاپن تا مرز مرگ کار می‌کنند؟
ژاپن دارای یکی از طولانی‌ترین ساعات کار در جهان است که گاهی این موضوع به قیمت جان برخی از شهروندان آن تمام می‌شود.