چند قدم با شهدای هفتم تیرماه/ شخصیتی که بنی صدر وزارتش را نپذیرفت!
چه چیز در دهه شصت باعث می شد تا اگر کسی شخصیتی دیگر را چه به لحاظ تعهد و چه به لحاظ تخصص از خودش بالاتر می دید، کنار می کشید و می خواست تا او را برگزینند