چه کسانی کرباسیان را در جلسه استیضاح همراهی کردند؟
برخی اعضای دولت امروز وزیر اقتصاد و دارایی را در نشست استیضاح خود همراهی کردند.