چگونه از اطلاعات شخصی در تلگرام پشتیبان گیری کنیم؟
در کشمکش عدم همکاری تلگرام با ایران این احتمال وجود دارد که دسترسی به تلگرام در ایران مسدود شود یا حتی تلگرام سرویس های خود را روی ایرانی ها ببندد.