چگونه با اشتباهات همسرتان برخورد کنید؟
زوجین بیاموزید در مورد مسائل و مشکلات خود با هم صحبت کنید نه اینکه با دادوفریاد حرف‌های خود را عنوان کنید.