چین ساخت پایگاه آموزشی برای نیروهای ارتش افغانستان را آغاز کرد
چین ساخت پایگاه آموزشی برای نیروهای ارتش افغانستان را در راهرو واخان ولایت بدخشان آغاز کرده است.