کارگاه آموزشی آشنایی با تب کریمه کنگو در سامان
کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در سامان برگزار شد.