کاهش آبدهی سراب های خرم آباد
مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان از کاهش آبدهی سراب های خرم آباد و لزوم صرفه جویی در مصرف آب نیوزداد.