کاهش دمای هوای یزد در آخرین روزهای تابستان
آسمان یزد امروز چهارشنبه ۲۸ شهریور کمی تا قسمتی ابری پیش بینی شده است.