کاهش زمان ترخیص کالا با اجرای سامانه جامع گمرکی
رئیس کل گمرک گفت:با اجرای سامانه جامع گمرکی ، زمان ترخیص کالا تسریع شده که این امر سبب کاهش هزینه های تولید خواهد شد .