کاهش سرفاصله حرکت قطارهای خطوط ۱، ۲ و ۴ مترو تهران در سال ۹۷/ درب ضلع جنوبی ایستگاه ابن سینا افتتاح شد
کاهش سرفاصله حرکت قطارهای خطوط ۱، ۲ و ۴ مترو تهران در سال ۹۷/ درب ضلع جنوبی ایستگاه ابن سینا افتتاح شد