کاهش ۴۸ درصدی آبدهی رودخانه در مازندران
مدیرمطالعات منابع آب منطقه‌ای مازندران از کاهش ۴۸ درصد آبدهی رودخانه استان در ۱۱ در ماه اول سال آبی نیوزداد.