کتاب تاریخی سادات ایران رونمایی شد
در نشست تخصصی سادات رضوی و جایگاه علمی آنان در تمدن اسلامی از کتاب اطلس تاریخی سادات ایران رونمایی شد.