کتاب تاریخی سادات ایران رونمایی شد




در نشست تخصصی سادات رضوی و جایگاه علمی آنان در تمدن اسلامی از کتاب اطلس تاریخی سادات ایران رونمایی شد.