کتاب خواندن، مهم‌تر از کتاب خریدن است
یک نویسنده، روزنامه‌نگار و مترجم گفت: من امیدوارم که مردم کتاب بخرند و کتاب بخوانند؛ چون کتاب خواندن بسیار مهم‌تر از کتاب خریدن است.