کدام موزه وجود آدم فضایی‌ها را ثابت می‌کند؟
مرکز تحقیقات و موزه­ UFOکه در رازول نیومکزیکو قرار گرفته،وجود آدم‌های فضایی را اثبات می‌کند.