کرانچار: سرمربیان تیم های بزرگسالان و امید باید با هم همکاری کنند
سرمربی تیم امید گفت: سرمربیان تیم های ملی رده های مختلف همه باید با هم همکاری کنند چون منافع تیم ملی ایران مطرح است.