کشاورزان و باغداران مراغه ای امسال ۱۷ میلیارد ریال زکات پرداخت می کنند
مسئول ستاد زکات و امام جمعه مراغه ،گفت:کشاورزان و باغداران این شهرستان سال گذشته نیز ۱۲ آمادگی کشاورزان مراغه ای برای پرداخت ۱۷ میلیارد ریال زکات میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال زکات پرداخت کردند.