کشته شدن یک نظامی جمهوری آذربایجان بر اثر تیراندازی نیرو‌های ارمنستان
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از کشته شدن یک نیروی نظامی این کشور بر اثر تیراندازی نیرو‌های ارمنستان نیوز داد.