کشف بيش از ۲ كيلوگرم تریاک ازسوداگرمرگ در شهرستان سلطانیه
فرمانده انتظامی شهرستان سلطانيه از کشف مقدار دوكيلو ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع ترياک دراين شهرستان نیوز داد .